Lubońskie Bractwo Kurkowe

STATUT LUBOŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO.

ROZDZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi:
Lubońskie Bractwo Kurkowe.

Lubońskie Bractwo Kurkowe jest Stowarzyszeniem Strzelecko – Patriotycznym i Sportowo – Rekreacyjnym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§2
Lubońskie Bractwo Kurkowe działa na podstawie:Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.Statutu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.Niniejszego Statutu.

§3
Teren działania Bractwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Luboniu.
§ 3a Lubońskie Bractwo Kurkowe posiada osobowość prawną,Czas trwania Lubońskiego Bractwa Kurkowego jest nieograniczony,
§ 3b Lubońskie Bractwo Kurkowe jest członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Lubońskie Bractwo Kurkowe może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania i prowadzić z nimi współpracę, o przystąpieniu lub wystąpieniu Lubońskiego Bractwa Kurkowego z tych organizacji decyduje Zarząd Bractwa.

§4
Bractwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

§5
Bractwo ma prawo do posiadania sztandaru organizacyjnego oraz używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Walnego Zebrania Lubońskiego Bractwa Kurkowego.

§6
Bractwo nie jest związane z żadną opcją polityczną.

 ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8
Cele Bractwa:pielęgnowanie idei patriotycznych, historycznych i brackich, szerzenie hasła „ Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie „ ćwiczenie umiejętności strzeleckich, upowszechnianie wiedzy o Bractwie, realizacja zadań publicznych, rozwój strzelectwa i sportów obronnych, ochrona praw i interesów Braci, koordynacja działań osób, organizacji i związków uczestniczących we współzawodnictwie strzeleckim. Sposoby realizacji założonych celów:rekonstrukcja historycznych strzelań, organizacja turniejów strzeleckich, upowszechnianie umiejętności obronnych społeczeństwa, współpraca z organami państwowymi i samorządowymi, popularyzacja wielowiekowej tradycji brackich, współpraca i prowadzenie współzawodnictwa w strzelectwie we wszystkich grupach wiekowych, uczestniczenie i współpraca w uroczystościach państwowych, religijnych i historycznych ćwiczenie umiejętności strzeleckich poprzez ;- organizacją i popularyzację zawodów strzeleckich w różnych kategoriach broni
– organizację zawodów o Króla Kurkowego według zasad odrębnego regulaminu ustalonego poprzez Walne Zebranie- organizację strzelań o tytuł Króla Żniwnego na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd- organizację współzawodnictwa strzeleckiego- wydawania przepisów i regulaminów wewnętrznych wraz z ustaleniem zasad wykonywania i uprawiania sportu strzeleckiego- szkolenie z zakresu strzelectwa, przepisów i regulaminów oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich prowadzenie ewidencji, dokumentacji i zbiorów pamiątek, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wychowawczej.

§9
Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem zgłoszenia jej we właściwym organie administracji państwowej. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statusowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE BRACTWA – PRAWA I OBOWIĄZKI 

§10
Członkiem Bractwa może zostać pełnoletni obywatel Polski, który cieszy się powszechnym szacunkiem i zaufaniem współbraci, korzystający z pełni praw publicznych, niekarany za przestępstwa umyślne.Członkiem drużyny młodzieżowej może zostać osoba, która ukończyła 14 rok życia, posiada dobre wyniki w nauce i pozytywną opinię środowiskową.

§11
Zgłoszenia i przyjęcia członków:
Zgłoszenie woli przystąpienia do Bractwa Kurkowego należy składać w formie pisemnej na ręce urzędującego członka Zarządu. Pisemna deklaracja zawierać musi poręczenie udzielone wstępującemu przez dwóch członków, nie członków Zarządu. Złożenie deklaracji przez wstępującego winno nastąpić najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania członków. Walne Zebranie przyjmuje lub odrzuca kandydata w tajnym głosowaniu zwykła większością głosów.Zarząd Bractwa przyjmuje od członka przysięgę: Ślubuję, że wedle najlepszej woli i chęci służyć będęOjczyźnie w każdej potrzebie,a przepisów określonych statutem Bractwa i rozporządzeń władz będę przestrzegać.Rotę odczytuje Starszy Bractwa ( Prezes ), a nowo przyjęty członek Bractwa odpowiada:
Ślubuję !Może dodać:Tak mi dopomóż Bóg !
Po złożeniu ślubowania na znak braterstwa i przyjęcia do Bractwa nowo przyjęty członek podaje rękę Starszemu Bractwa ( Prezesowi ), a później pozostałym obecnym przy ślubowaniu członkom Bractwa.

§12
Bractwo składa się z członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
Członek Zwyczajny ma prawo :Uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej.Korzystać z urządzeń i dóbr Bractwa na zasadach ujętych wRegulaminie.Wyborcze czynne i bierne.Odwołać się od decyzji i uchwał Zarządu lub Sądu Honorowego do Walnego Zebrania.Po zdaniu odpowiednich egzaminów i uzyskaniu pozwolenia, posiadania broni palnej.

§13
Członek Zwyczajny ma obowiązek:Nosić mundur.Reprezentować Bractwo w mundurze na imprezach i spotkaniach określonych przez Zarząd.Systematycznie opłacać składki zgodnie z obowiązującą stawką.Przestrzegać Statutu, dyscypliny organizacyjnej i regulaminów.Czuwać nad ogólnym dobrem Bractwa i jego majątkiem.W kwestiach spornych z członkami Bractwa lub Zarządem podporządkować się orzeczeniom Sądu Honorowego.Uczestniczyć w turniejach strzeleckich i imprezach organizowanych przez Bractwo. O zwolnieniu z uczestnictwa decyduje Zarząd, na wniosek członka.W przypadku śmierci członka Bractwa, uczestniczyć w jego pogrzebie.

§14
Członek Honorowy – godność nadaje Walne Zebranie w glosowaniu tajnym na wniosek Zarządu Bractwa. Przed przystąpieniem do głosowania kandydat musi wyrazić zgodę na jego przyjęcie.
Rozróżnia się dwie kategorie członków honorowych:
Członek Honorowy zwyczajny – może nim zostać Brat Kurkowy szczególnie zasłużony dla Bractwa o nieskazitelnej opinii. Uhonorowany tytułem korzystania ze wszystkich praw i obowiązków członka zwyczajnego.Członek Honorowy nadzwyczajny – osoba fizyczna wspierająca działalność Bractwa i propagująca jego idee w środowisku. Uhonorowani tytułem mają prawo zasiadania przy stole prezydialnym na wszystkich posiedzeniach i zwolnieni są z wszelkich opłat obowiązkowych. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§15
Członek Wspierający. Osoba fizyczna lub prawna. Kandydat składa pisemną deklarację w której określa wysokość opłaty wspierającej Bractwo. Członek wspierający jest zawiadamiany i zapraszany na wszelkie imprezy organizowane przez Bractwo i ma prawo uczestniczenia w Zebraniu Walnym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
§16
Członkowie Bractwa mogą być nagradzani poprzez nadawanie odznaczeń, listów gratulacyjnych, dyplomów. Decyzję o wyróżnieniu podejmuje Zarząd.

§17
Wobec członków Bractwa naruszających postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych na wniosek Walnego Zebrania lub Zarządu mogą być zastosowane następujące kary:
Upomnienie.Nagana.Wykluczenie z Bractwa.Jednocześnie wszelkie sprawy będą kierowane do Honorowego Sądu Koleżeńskiego. Zasady działalności, kar i innych regulacji obejmować będzie Regulamin Honorowego Sądu Koleżeńskiego.

§18
O zawieszeniu członkostwa decyduje Zarząd w następujących przypadkach: Na prośbę Członka. Nieopłacaniu składek. Braku udziału w postępowaniu realizowania celów. Utrata członkowstwa następuje w przypadku:
Działania na szkodę Bractwa lub jego członków.Popełnienia czynu hańbiącego, godzącego w dobrą obyczajowość lub dobre imię Bractwa.Uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków statutowych.Utraty praw obywatelskich.Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu powszechnego za przestępstwo umyślne, działanie niezgodne ze Statutem Bractwa. 

ROZDZIAŁ IVWŁADZE BRACTWA

§19
Organami władzy bractwa są:Walne Zebranie członków.Zarząd.Komisja Rewizyjna.Sąd Honorowy.

§20
Walne Zebranie członków jest najwyższym organem Bractwa.Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy.Walne zebranie może być zwołane także częściej, w terminie trzydziestu dni.Walne zebranie może być zwołane na 14 dni przed terminem wyznaczonym.na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej siedmiu członków. Proponowany porządek obrad musi być dostarczony wszystkim członkom w formie pisemnej, co najmniej na dziesięć dni przed terminem rozpoczęcia obrad.W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do glosowania.6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Bractwa oraz z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:uchwalanie programów działania Bractwa,uchwalanie preliminarza, który jest planem finansowym przychodów i rozchodów Bractwa,ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,ewentualnie uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,uchwalenie zmian statutu,podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Bractwa,rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Bractwa,powoływanie i odwoływanie składu Sądu Honorowego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,rozpatrywanie skarg członków Bractwa na działalność Zarządu.a. Zmiana statutu, odwołanie Starszego Bractwa ( Prezesa ), Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, wymaga bezwzględnej większości przy obecności 2/3 członków Bractwa w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 8.b. W pozostałych sprawach uchwały zapadają zwykłą większością głosów.Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.Walnemu zebraniu przewodniczy członek Bractwa wybrany zwykłą większością głosów.Za udokumentowanie przebiegu Walnego Zebrania ( lista obecności, protokół, uchwały, wnioski ) odpowiada Pisarz ( Sekretarz ) lub inny członek Zarządu wyznaczony przez Starszego Bractwa( Prezesa ).

§21
Zarząd Bractwa składa się z pięciu do siedmiu członków:
– Prezes zwany Starszym Bractwa- Wiceprezes zwany Komendantem Bractwa- Kwatermistrz Bractwa ( odpowiedzialny za majątek Bractwa, prowadzenie ksiąg inwentarzowych )- Strzelmistrz Bractwa ( odpowiedzialny za amunicję i prowadzenie strzelań )- Sekretarz zwany Pisarzem- Skarbnik zwany Kasowym- Członka Zarządu Bractwa
 
Zarządowi przewodniczy Starszy Bractwa. Funkcje w Zarządzie ustala Zarząd na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym.
Do obowiązków Zarządu należy:
Reprezentowanie Bractwa zgodnie z decyzjami Walnych Zebrań przed instytucjami samorządowymi i państwowymi. Zwoływanie i organizowanie zebrań, opracowanie planu działalności Bractwa, i preliminarza budżetowego, sprawozdań, prowadzenie rejestru członków, zawieranie umów o charakterze organizacyjnym i majątkowym nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.Podpisywanie dokumentów lub umów, oraz zasad wykorzystania i podziału środków finansowych Bractwa.a. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach bieżącej gospodarki finansowej wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. 3.b. Do reprezentowania Bractwa na zewnątrz upoważnieni są Prezes, Wiceprezes, albo w przypadku ich nieobecności dwóch członków Zarządu łącznie.Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż raz na kwartał. Postanowienia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności minimum 50 % członków Zarządu, przy czym w przypadku parzystej liczby członków i równego podziału głosów, przeważa głos Prezesa, a w jego nieobecności głos Wiceprezesa.  

§22
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Bractwa nie będących członkami Zarządu wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu w dniu wyborów.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:Kontrola bieżącej pracy Bractwa.Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu.Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Bractwa zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§23
Sąd Honorowy składa się z trzech członków Bractwa nie będących członkami Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej – wybranych w głosowaniu tajnym. Sąd Honorowy konstytuuje się na pierwszym zebraniu w dniu wyborów. Do kompetencji Sądu należy :
Rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Bractwa dotyczącego spraw Bractwa i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Bractwa.Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Bractwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sadu Honorowego do najbliższego Walnego Zebrania.Orzeczenia Sądu Honorowego w pełnym składzie zwykłą większością głosów.
§24

W razie zmniejszenia się składu władz Bractwa w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK BRACTWA I FUNDUSZE

§25

Majątek Bractwa powstaje ze składek członkowskich i wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dotacji, subwencji oraz ofiarności publicznej.
Funduszami i majątkiem Bractwa zarządza Zarząd.Został wykreślony.3. Zabronione jest udzielanie z majątku Bractwa pożyczek osobom prawnym i indywidualnym oraz zabezpieczania takowych majątkiem Bractwa. Zbywanie majątku na rzecz członków Bractwa i ich bliskich, może odbywać się na takich warunkach jak dla osób trzecich.

ROZDZIAŁ VIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26
Uchwałę o rozwiązaniu się Bractwa podejmuje Walne Zebranie Członków Bractwa.Uchwała zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Bractwa mających czynne i bierne prawo wyborcze.

§27
Uchwała o rozwiązaniu się Bractwa wyznaczy likwidatora Bractwa.Uchwała o rozwiązaniu się Bractwa określi cel, na jaki zostanie przekazany majątek Bractwa po likwidacji BractwaW sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 
§ 28
Został wykreślony.